Επαγγελματική εμπειρία – Επιμορφωτικό έργο

 

2000-σήμερα

Έλαβα μέρος με ομιλίες μου σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργάνωσαν σχολικοί σύμβουλοι περιφερειών Προσχολικής Αγωγής των νομών Λαρίσης, Βοιωτίας, Αργολίδας και της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής με θέμα «Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο».

1998 – 2000

Υπήρξα υπεύθυνος του θεματικού πεδίου «Παιδαγωγικά επαγγέλματα και εκπαίδευση εκπαιδευτών» του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «Μέντωρ Εκπαιδευτική» που εδρεύει στην Πάτρα.

1997 – 1999

Υπήρξα μέλος της Θεματικής Επιτροπής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμό του προγράμματος Σπουδών Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ 631/28-7-1997 αριθμ. 1912).

1997

Ανέλαβα τη διοργάνωση, είχα την επιστημονική ευθύνη και δίδαξα στο Επιμορφωτι­κό Πρόγραμμα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Μοντέλα Πειραματικής Διδασκαλίας της Φυσικής» (διάρκεια 50 ωρών), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ), με στόχο την κατάρτιση και εξειδί­κευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών ΜΕ – φυσικών σε θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των φυσικών επιστημών.

1996

Στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα­μείου «TintsTraining in New Technologies and Science» (διάρκεια 45 ωρών) που διοργανώθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης «Μέντωρ Εκπαιδευτική» που εδρεύει στην Πάτρα δίδαξα σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγείου την ενότητα «Διδακτικές δραστηριότητες και Εκπαιδευτική Τεχνολογία στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: Η περίπτωση των Καθοδηγούμενων Εφαρμογών».

1993 – σήμερα

Έχω προσκληθεί να διδάξω θέματα σχετικά με τη Διδακτική και διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα παρακάτω ταχύρυθμα Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Περι­φερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και άλλων φορέων εκπαίδευσης (Δήμων, Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Ανέλαβα τη διοργάνωση, είχα την επιστημονική ευθύνη και δίδαξα στο Επιμορφωτι­κό Πρόγραμμα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής» (διάρκεια 100 ωρών), που χρηματο­δοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με στόχο την κατάρτιση και εξειδί­κευση αδιόριστων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης – φυσικών σε θέματα Πειραματικής Διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και χρήσης άλλων Eποπτικών Mέσων Διδασκαλίας.