Πανεπιστημιακές παραδόσεις, σημειώσεις και ψηφιακά μαθήματα

 
  1. Δ. Κολιόπουλος (2006). Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες και στην επιστημονική καλλιέργεια, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών.
  2. Δ. Κολιόπουλος (2001), Επιστημονική Μουσειολογία, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, ΤΕΕΑΠΗ  Παν/μίου Πατρών.
  3. Δ. Κολιόπουλος (1995), Στοιχειώδης οδηγός για το σχεδιασμό και αξιολόγηση επο­πτικού εκπαιδευτικού υλικού, Σημειώσεις για το μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ.
  4. Δ. Κολιόπουλος, Ανοικτά Ψηφιακά μαθήματα «Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες και στην Επιστημονική καλλιέργεια Ι/ΙΙ», ΤΕΕΑΠΗ Παν/μιου Πατρών, http://eclass.upatras.gr/courses/PN1431/ και http://eclass.upatras.gr/courses/PN1408/.
  5. Δ. Κολιόπουλος, Ανοικτό Ψηφιακό μάθημα «Μουσειολογία Φυσικών Επιστημών», ΤΕΕΑΠΗ, Παν/μιου Πατρών, http://eclass.upatras.gr/courses/PN1404/.
  6. Δ. Κολιόπουλος, Ανοικτό Ψηφιακό Μάθημα «Μουσειολογία και Εκπαίδευση», ΜΠΣ ΤΕΕΑΠΗ Παν/μιου Πατρών, https://eclass.upatras.gr/courses/PN1540/.
  7. Δ. Κολιόπουλος, Ανοικτό Ψηφιακό μάθημα «Διδακτική των φυσικών επιστημών», ΠΜΣ ΤΕΕΑΠΗ Παν/μιου Πατρών, http://eclass.upatras.gr/courses/PN1455/.
  8. Δ. Κολιόπουλος, Ανοικτό Ψηφιακό μάθημα «Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας», ΤΕΕΑΠΗ Παν/μιου Πατρών, http://eclass.upatras.gr/courses/PN1430/.