Διδακτορική διατριβή – Αδημοσίευτες εργασίες

 

Δ. Κολιόπουλος (2011). Ελληνική μετάφραση της γαλλικής έκθεσης – εργαστηρίου Les leçons de Marie Curie (Τα μαθήματα της Μαρίας Κιουρί) (https://sites.google.com/site/tamathematatesmariaskiouri/home)    pdf

 

Δ. Κολιόπουλος (2007). Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στους χώρους ενός πανεπιστημιακού μουσείου φυσικής ιστορίας. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος ‘Καραθεοδωρής’ (Β404) pdf

 

Δ. Κολιόπουλος (1997), Επιστημολογικές και διδακτικές διαστάσεις των διαδικασιών συγκρότησης αναλυτικού προγράμματος: η περίπτωση του διδακτικού μετασχηματισμού και της μάθησης της έννοιας της ενέργειας, Διδακτορική διατριβή, ΠΤΝ Παν/μίου Πατρών ΕΚΤ

 

D. Koliopoulos (1983), Raisonnements erronées autour de la notion de la pression, Μεταπτυχιακή εργασία για τη λήψη του DEA Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Université Paris 7.