Συλλογικές εκδόσεις

 
 • E. Pappa & D. Koliopoulos (2021). Attempts to categorize and evaluate science festivals, a 30year-old science communication event: The case of Greece. In B. Schiele et al (Eds) Science cultures in a diverse world: Knowing, sharing, caring, 77-89. pdf
 • Α. Παρίση, Α. Λαουρδέκη & Δ. Κολιόπουλος (2019). Διακρίνοντας τα ορυκτά από τις πέτρες: Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Παν/μίου Αθηνών. Στο Π. Παντίδος (Επιμ) Ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, 403-420, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. pdf
 • Κ. Ραβάνης & Δ. Κολιόπουλος (2017). Ο κόσμος της Φυσικής σε ένα Τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης: Μια πορεία. Στο Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών.
 • Χ. Βασίλη, Δ. Νούση, Χ. Πασσαλή & Δ. Κολιόπουλος (2016). Προσεγγίζοντας διδακτικά το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου: Αρχές σχεδιασμού μιας διδακτικής παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.) Προσχολική Ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, 231-247, Αθήνα, Εκδ. Άρτεμις Πετροπούλου. pdf
 • Γ. Φραγκιαδάκη, Δ. Κλήμη, Μ. Χαχλιουτάκη & Δ. Κολιόπουλος (2016). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.) Προσχολική Ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, 266-279, Αθήνα, Εκδ. Άρτεμις Πετροπούλου. pdf
 • Ε. Παναγιώτου, Ε. Γκούσκου & Δ. Κολιόπουλος (2014). Το περιεχόμενο, οι αρχές σχεδιασμού και η αξιολόγηση ενός εικονικού περιβάλλοντος για το Μουσείο Ζωολογίας του πανεπιστημίου Πατρών κατάλληλου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Π. Καριώτογλου & Π. Παπαδοπούλου, Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση, 215-229, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg.
 • A. Filippoupoliti & D. Koliopoulos (2014). Informal and non-formal education: History of science in museums. In M. Matthews (Ed.) International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching, 1565-1582. Springer, pdf
 • Μ. Γεωργούτσου, Μ. Παναγιωτάκη & Δ. Κολιόπουλος (2013). Εικονικό μουσείο και προσχολική εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση, 341-352, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Επίκεντρο. pdf
 • Π. Τζαμαρία & Δ. Κολιόπουλος (2013). Η διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας στην προσχολική ηλικία: Μια προ-ενεργειακή προσέγγιση της λειτουργίας της  ανεμογεννήτριας, Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση,183-190, Θεσσαλονίκη, Εκδ Επίκεντρο. pdf
 • Ε. Συμιδαλά & Δ. Κολιόπουλος (2013). Εικονικό μουσείο και προσχολική εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης. Στο Α. Δημητρίου (Επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση, 341-352, Θεσσαλονίκη, Εκδ Επίκεντρο.
 • Δ. Κολιόπουλος (2012). Εισαγωγή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στο πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών Επιστημών: θεωρητικές αφετηρίες και διδακτικές προσεγγίσεις. Στο Μ. Ευαγόρου & Λ. Αβρααμίδου (Επιμ.) Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες, 28-51, Αθήνα, Εκδ Διάδραση. pdf
 • Ε. Γκούσκου & Δ. Κολιόπουλος (2012). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα μουσείο Ζωολογίας. Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ.) Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, 202-213, Αθήνα,Εκδ. Πατάκη. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2010). Ένα πλαίσιο έρευνας/διδασκαλίας στη μουσειολογία των φυσικών επιστημών. Στο Μ. Βέμη & Ε. Νάκου (Επιμ.) Μουσεία και Εκπαίδευση, 65-74, Αθήνα, Εκδ. Νήσος. pdf
 • Ε. Ζάβρα, Π. Τζαμαρία & Δ. Κολιόπουλος (2008). Σχεδιασμός και αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον: Η περίπτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Από το σταφύλι στο κρασί’. Στο Β. Χρηστίδου (Επιμ.) Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές, 273-285, Θεσσαλονίκη, Εκδ Οίκος Αφων Κυριακίδη.
 • Δ. Κολιόπουλος (2008), Οι απόψεις του F. Halbwachs για τη φύση της «εξήγησης» στη φυσική και οι συνέπειές τους για τη σχολική εκδοχή της, Στο Β. Κουλαϊδή, Α. Αποστόλου & Κ. Καμπουράκη (Επιμ.) Η φύση των Επιστημών. Διδακτικές προσεγγίσεις, 219-232, Αθήνα, Εκδ. Child Services. pdf
 • Ε. Παρασκευοπούλου & Δ. Κολιόπουλος (2008), Η «μάχη για το ηλεκτρόνιο»: Η διαμάχη των Millikan – Ehrenhaft και η χρήση της για τη διδασκαλία της φύσης της επιστήμης, Στο Β. Κουλαϊδή, Α. Αποστόλου & Κ. Καμπουράκη (Επιμ.) Η φύση των Επιστημών. Διδακτικές προσεγγίσεις, 275-286, Αθήνα, Εκδ. Child Services. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος & Ξ. Αραπάκη (2007), Η περίπτωση της διδασκαλίας των εννοιών «φως» και «χρώμα» σε εκπαιδευτικούς με μη εξειδικευμένες γνώσεις στις φυσικές επιστήμες και τις εικαστικές τέχνες, Στο Δ. Κολιόπουλου (Επιμ.) Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών – Η πολιτισμική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση, 589-598, Αθήνα, Εκδόσεις Ώθηση. pdf
 • D. Koliopoulos & C. Constantinou (2005). The Pendulum as Presented in School Science Textbooks of Greece and Cyprus, In M. Matthews, C. Gauld & A. Stinner (Eds.) The Pendulum, Scientific, Historical, Philosophical & Educational Perspectives, 449-463, The Netherlands, Springer.
 • Δ. Κολιόπουλος (2005), Επιστημονική καλλιέργεια και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές επιστήμες: Η περίπτωση της σχέσης επιστημονικών μουσείων και σχολείου στις ελληνικές συνθήκες, Στο Π. Κόκκοτα & Κ. Πλακίτση (Επιμ.) Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, 67-83, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος & Φ. Δούκα (2005), Από το σταφύλι στο κρασί. Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, Στο Π. Κόκκοτα & Κ. Πλακίτση (Επιμ.) Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, 179-191, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη. pdf
 • Β. Σταυρόπουλος & Δ. Κολιόπουλος (2005), Συγκριτική ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων Φυσικής Γενικής Παιδείας στο Ενιαίο Λύκειο και στο ΤΕΕ: Η περίπτωση της έννοιας της ενέργειας, Στο Δ. Κολιόπουλου & Α. Βαβουράκη, Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Κείμενα για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, 169-175, Αθήνα, ΕΔΙΦΕ. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2004), Η διαθεματικότητα από τη σκοπιά του εξειδικευμένου αντικειμένου: Η περίπτωση των Φυσικών Επιστημών, Στο Κ. Αγγελάκου & Γ. Κόκκινου (Επιμ.) Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο, 31-42, Αθήνα, Μεταίχμιο. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2003), Η (επι)μόρφωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: Η περίπτωση του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Αθηνών και η διατύπωση του προβλήματος, Στο Μ. Τσιτουρίδου (Επιμ.) Οι φυσικές επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, 33-44, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος, Φ. Γκρίτση & Β. Ζόγκζα (2003), Μια συγκριτική ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: η περίπτωση του θεματικού και εννοιολογικού περιεχομένου, Στο Μ. Τσιτουρίδου (Επιμ.) Οι φυσικές επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, 63-68, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2002), Διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας: Ένα πρόγραμμα Επιστημονικής Μουσειολογίας, Στο Γ. Κόκκινου & Ε. Αλεξάκη (Επιμ.), Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, 189-196, Αθήνα, Μεταίχμιο. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος & Κ. Ραβάνης (2001), Η συγκρότηση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: από τον εμπειρισμό στη θεωρία των αναλυτικών προγραμμάτων και τη διδακτική των φυσικών επιστημών, Στο Π. Κόκκοτα & Ι. Βλάχου (Επιμ.) Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στις αρχές του 21ου αιώνα. Προβλήματα και προοπτικές, 67-76, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2001. pdf
 • Α. Ραφτόπουλος, Κ. Κωνσταντίνου, Δ. Κολιόπουλος & Γ. Σπανούδης (2001), Γνωστική ετοιμότητα και εκπαιδευτική παρέμβαση: ένα μοντέλο επιτυχούς εκμάθησης των μαγνητών, Στο Κ. Ραβάνη (Επιμ.) Η μύηση των μικρών παιδιών στις φυσικές επιστήμες. εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις, 204-211, Πάτρα. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος (2001), Από την πρακτικο-βιωματική γνώση στη σχολική εκδοχή της επιστημονικής γνώσης: Η εποικοδομητική αντίληψη στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Στο Β. Κουλαϊδή (Επιμ.) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τόμος 1, 217-251, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • Δ. Κολιόπουλος (2000), Σχεδιασμός διδακτικού υλικού για την έννοια της ενέργειας, Στο Β. Κουλαϊδή (Επιμ.) Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, τόμος 2, 367-410, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • Δ. Κολιόπουλος (2000), Σχεδιάζοντας και αξιολογώντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την ενέργεια: Μια εποικοδομητική προσέγγιση, Στο Π. Κόκκοτα (Επιμ.) Διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες, 339-364, Αθήνα, Τυπωθήτω.
 • Π. Καριώτογλου & Δ. Κολιόπουλος (1993), Το πείραμα στην εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης της φυσικής: Εφαρμογή στη διδασκαλία της πίεσης και της ενέργειας, Στο Δ. Κολιόπουλου (Επιμ.), Η πειραματική διδασκαλία των φυσικών επι­στημών. Πρόταση για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, 147-159, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός. pdf
 • Π. Καριώτογλου & Δ. Κολιόπουλος (1993), Οι ανακαλυπτικές επιδείξεις και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ελαστικότητας στο γυμνάσιο, Στο Δ. Κολιόπουλου (Επιμ.), Η πειραματική διδασκαλία των φυσικών επι­στημών. Πρόταση για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, 87-96, Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Πνευματικός. pdf
 • Δ. Κολιόπουλος & Δ. Ψύλλος (1992), Οι ιδέες των μαθητών σχετικά με την έννοια της ενέργειας και η επίδραση τους στο σχεδιασμό μιας εισαγωγικής ενότητας στο γυμνάσιο, Στο Α. Δημητρίου κ.ά. (Επιμ.), Ψυχολογικές έρευνες στην Ελλάδα: Ανάπτυξη, μάθηση και εκπαίδευση, 79-90, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης. pdf